Izvensodno reševanje sporov

Zavaruj dobro d.o.o. je včlanjena v Združenje zavarovalnih posrednikov Slovenije.

Člani Združenja zavarovalnih posrednikov Slovenije delujejo v skladu s Kodeksom dobrih poslovnih običajev. Kodeks je namenjen spoštovanju načel lojalne konkurence, poklicne etike in morale. Opredeljuje dobre poslovne običaje in nedopustna ravnanja pri opravljanju zavarovalno posredniške dejavnosti.

Člane Združenja kodeks še dodatno zavezuje k izpolnjevanju določil zakonov in predpisov, ki jasno opredeljujejo odgovornost zavarovalnih posrednikov, da delujejo v korist zavarovalcev. Z določanjem strokovnih kriterijev poslovanja kodeks pospešuje razvoj zavarovalno posredniške dejavnosti v Sloveniji in zvišuje kakovost storitev (vir: Združenje zavarovalnih posrednikov).

O kršitvah Kodeksa dobrih poslovnih običajev presoja Razsodišče pri Združenju zavarovalnih zastopnikov Slovenije. Delo razsodišča ureja Pravilnik o organizaciji in postopku pred razsodiščem pri ZZPS.

Postopek pred razsodiščem se začne na podlagi prijave, ki jo lahko poda vsakdo.

Prijava mora vsebovati:
    - podatke o članu Združenja zavarovalnih posrednikov, ki je obtožen kršitve,
    - opis kršitve,
    - dokaze za zatrjevano kršitev, ki se obvezno priložijo prijavi.

Prijavo pošljite na naslov: GZS-PTZ
Razsodišče pri Združenju zavarovalnih posrednikov Slovenije
Dimičeva 13
1000 Ljubljana

Kontakt

ZAVARUJ DOBRO, Posredovanje zavarovanj d.o.o.
Lokrovec 2F
3000 CELJE

e-pošta: info@zavaruj-dobro.si
spletna stran: www.zavaruj-dobro.si
telefon: 05/995-8893
telefaks: 03/541-2216